بوش میل کاسه ای

بوش میل محور تریلر

این بوش برای کاسه ای استفاده میشود وسمت جغجغه نصب میشود